Google+
Ugrás a tartalomra
Az Ön bőre a mi felelősségünk

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Phlebo-med Kft. − továbbiakban Üzemeltető − (Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. VI. em. 5. Adószám: 11087412-1-41. Cégjegyzékszám: 01-09-361998.) kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett phlebo-med.hu weboldal – továbbiakban: Weboldal – látogatói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy az Üzemeltető milyen célokra, és miként használja fel a Weboldal látogatói – továbbiakban: Látogató  – által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok védelmét.

Jelen nyilatkozat kialakításakor az Üzemeltető messzemenően figyelembe vette az alábbiakat:

  1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  2. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.
  3. A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

Az Üzemeltető a Weblapon keresztül bejelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Üzemeltető elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Weboldal szolgáltatásai minden területén, minden felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Az Üzemeltető a Látogatóktól különleges adatot nem gyűjt.

Az Üzemeltető birtokába kerülő, a Weboldal látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

  1. Az Üzemeltető a Látogatók fizikai elérésére alkalmas adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem ad át.
  2. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy Látogatói bármely adatuk felvétele, rögzítése, kezelése előtt világosan és egyértelműen tájékozódhatnak a Weboldalon az adatfelvétel módjáról és elveiről.
  3. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Látogatókat tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  4. Az Üzemeltető az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben bármely Látogató kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a Weboldalról, az Üzemeltető haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Linkek

A Weboldalon találhatóak más szolgáltatók oldalaira vezető linkek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Jogi irányelvek

A Látogatók jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely ügyben a bíróság soron kívül jár el. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.